Professional/ Verwijzer

Samenwerking is een fundamenteel onderdeel van goede zorg daarom zijn we graag voor, tijdens en na een zorgtraject bij Prolis met u in contact.

Professional / verwijzer

Voor Prolis bent u als professional en verwijzer een belangrijke factor. U maakt de afweging of een cliënt door u zelf behandeld kan worden of een traject bij Prolis meerwaarde heeft. Wanneer u constateert dat de sociaal-emotionele of psychiatrische problemen binnen een gezin te zwaar zijn voor behandeling binnen de basis GGZ, maar te licht worden bevonden voor gespecialiseerde GGZ, dan verwijst u door naar Prolis.

Voordelen van onze werkwijze:

 • Begeleiding voor kinderen van 0 tot en met 23 jaar.
 • Systemische werkwijze in de thuissituatie.
 • Efficiënte inzet met korte lijnen.
 • Wachtlijst overbrugging specialistische GGZ.
 • Zorgdragen voor een vertaalslag van behandelkamer naar de praktijk.
 • Een zelfstandige organisatie met contracten met gemeenten in de regio Nijmegen – Arnhem
 • Prolis stemt af met andere betrokken organisaties inclusief gemeenten/ Sociale wijkteams

 

Doelgroep

Prolis biedt specialistische begeleiding op maat. Wij richten ons op gezinnen waarbij er sprake is van een verstoorde balans tussen de draaglast en de draagkracht. Dit kan veroorzaakt worden door sociaal-emotionele en/ of psychiatrische problemen bij (één van) de kinderen. De consequenties hiervan begeven zich vaak op meerdere levensgebieden en verschillende niveaus. Prolis biedt daarom ouders specialistische begeleiding en helpt ieder gezinslid een stap verder naar zelfredzaamheid.
Wanneer zwaardere gespecialiseerde zorg wel van toepassing is, kunnen wij het gezin ondersteunen terwijl zij op de wachtlijst staan. In beide gevallen wordt er een stevige basis meegegeven in de vorm van kennisoverdracht.

Wat kunnen wij niet bieden

 • Ernstige psychotische klachten
 • Ernstige gedragsproblemen
 • Ernstige suicidaliteit
 • Acute 24-uurs zorg
 • Ernstige taalbarrière
 • Cliënten waarbij binnen de thuissituatie sprake is van (dreigende) crisissituaties zonder dat er gelijktijdig ondersteuning aanwezig is vanuit Jeugdbescherming dan wel jeugdreclassering

Bij eventuele twijfels kan er altijd in een “klikgesprek” een inschatting gemaakt worden of en in hoeverre de hulpvraag aansluit bij de mogelijkheden van team Prolis.

Doelstelling

Wij hebben als doelstelling om het gezin weer op een gezonde manier te laten functioneren binnen de maatschappij. Om dit te bereiken zal ieder gezinslid worden betrokken, maar ook het netwerk van het gezin zal een belangrijke rol gaan spelen. Wij hebben drie duidelijke doelstellingen die bij elk gezin aan bod komen:

 • Gezinsklimaat verbeteren; opvoeding en ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving;
 • Vaardigheden verbeteren; elk gezinslid werkt toe naar verbeterde omgang met elkaar en het sociale netwerk;
 • Vergroten maatschappelijke participatie; het gezin betrekken bij de maatschappelijke omgeving door school, sport, werk en wijk te herintroduceren bij elk gezinslid.

Fasering

Onze ervaring is dat er meerdere momenten zijn waarop begeleiding vanuit Prolis een meerwaarde kan hebben voor een kind of zijn gezin. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij proberen zo vroeg als mogelijk te interveniëren, om te voorkomen dat zwaardere zorgtrajecten nodig zijn. Daarnaast hebben wij een passend aanbod op de volgende momenten:

 • Preventief; het kind/ gezin krijgt voor het eerst zorg. Vroeg signalen observeren en de begeleiding is gericht op het voorkomen van zwaardere zorg.
 • Transferzorg; Er is al eerder hulp geweest maar het gezin wilt graag in de thuissituatie eerder geleerde of nieuwe vaardigheden leren toepassen. Dit traject kan ook als een nazorg traject nadat er behandeling is geweest.
 • Wachtlijstbeheer; Het gezin staat op de wachtlijst bij een behandelsetting maar wilt graag al sneller specialistische zorg in de thuissituatie. Waarmee het gezin de tijd beter weet te overbruggen en zo goed mogelijk stabiel de stap naar behandeling kan maken. Tevens krijgt het gezin extra informatie vanuit Prolis mee om behandeling/ diagnostiek nog beter te laten verlopen.

Kennismaking

Wilt u graag meer informatie?

Onze ervaring is dat het belangrijk is om een gezicht te hebben bij een nieuwe samenwerkingsverband. Daarom komen we graag bij u langs voor een persoonlijke kennismaking.

LinkedIn

Graag nodigen we u uit om met ons een connectie te maken op LinkedIn. Dit zodat we elkaar op de hoogte kunnen houden van de meest recente ontwikkelingen en aanbod.

Veilige data uitwisseling

Om snel met elkaar te kunnen communiceren kunt ook middels het goed beveiligde en enkel voor professionals toegankelijke Siilo en Zivver bij ons terecht.

Samenwerkingsverband Autisme Gelderland

In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Samenwerkingsverband (Convenant) Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie.

Door de samenwerking kan er sneller preventiever geanticipeerd worden op eventuele leemtes en de gaten die er vallen tussen de verschillende sectoren. De zorg voor mensen met autisme wordt hierdoor overzichtelijk en toegankelijk.

Wij nemen actief deel aan expertise verrijkende bijeenkomsten die worden georganiseerd. Tevens maken we maximaal gebruik van de groot casusoverleggen om met verschillende disciplines en organisaties te kijken naar ingekomen vraagstukken.

Hier kunt u makkelijk een aanmelding doen

U kunt zeer gemakkelijk via onze website aanmelden. Na de aanmelding nemen we contact met u op.

aanmelden